រៀនក្លាយជាអាជីពអ្នកក្រាហ្វិចឌីហ្សាញ (https://sites.google.com/view/learndesignkh/home) កុំភ្លេចជួយ …


source

🔥8

32 Comments

 • ចំណេះដឹងទូទៅ Sharing-Khmer

  February 13, 2022 - 1:46 am

  ខ្ញុំសូមណែនាំវគ្គសិក្សាមួយ (រៀនក្លាយជាអាជីពអ្នកក្រាហ្វិចឌីហ្សាញ)
  ដែលខ្ញុំទើបតែរៀបចំរួចរាល់ និងសិក្សានៅថ្ងៃទី៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២១
  ព័តមានបន្ថែម៖ https://sites.google.com/view/learndesignkh/home

 • Sorm Sarak

  February 13, 2022 - 1:46 am

  ចង់ចេះគួររៀននៅណាបង ហើយត្រូវចំណាយប៉ុន្មានជាមធ្យម?

 • ពូឈុយ Pu Chhuy

  February 13, 2022 - 1:46 am

  សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ ខាងផ្នែកនេះ តើគួររៀននៅសាលាណាដែរបង

 • Crush Oun

  February 13, 2022 - 1:46 am

  បងបើរៀនខាងgraphic design គេបង្រៀនកាត់ ត វីដេអូជាមួយគ្នាអត់

 • tommy

  February 13, 2022 - 1:46 am

  បងជួយ recommend training center short course មួយចំនួនផងបង

 • Mc Long

  February 13, 2022 - 1:46 am

  លោកគ្រូបើយើងផ្នែករដ្ធបាលសាធារណះ ពេលចេញមកតើយើងអាចធ្វើកាងារ ដូចជាធនាគា ឬធ្វើការតាមក្រុមហ៊ុនបានអត់

 • NEAN Sotharith

  February 13, 2022 - 1:46 am

  Can u recommend some training center ?

 • Prime JR

  February 13, 2022 - 1:46 am

  បងបើយើងចង់ចេះMotion Graphic តើត្រូវចេះកម្មវិធីអីខ្លះដែរបង?

 • Chhunly Account

  February 13, 2022 - 1:46 am

  បង ខ្ញុំរៀនអត់ចប់ទី12 ហើយចង់រៀនgraphics designគួររៀនសាលាណា

 • makara yoeurt

  February 13, 2022 - 1:46 am

  សួស្ដីបងខ្ញុំចឹងដឹងកម្មវិធីរៀន graphic design

 • Bong Fig

  February 13, 2022 - 1:46 am

  បងខុំរៀនអត់ចប់ទី១២រៀនកើតអត់បង

 • វីដីអូរកម្សាន្ត 24ម៉ោង

  February 13, 2022 - 1:46 am

  បងចុះខាងកាត់វីដីអូ VFX តេីត្រូវរៀនផ្នែកណាបង?

 • Roun Sovantith

  February 13, 2022 - 1:46 am

  សួស្ដីបង នៅសកលវិទ្យាល័យណាខ្លះមានបង្រៀនgrapin design

 • nea bella

  February 13, 2022 - 1:46 am

  តេីស្រីអាចរៀនបានអត់?ហេីយភាគច្រេីនមានស្រីរៀនដែរអត?

 • Sreylin Chhan

  February 13, 2022 - 1:46 am

  លោកគ្រូជួយប្រាប់មុនពេលចូលរៀន interior designer ត្រូវការអ្វីខ្លះ

 • then makara

  February 13, 2022 - 1:46 am

  ចូលរៀនដំបូងអាយុប៉ុន្មានបង

 • [ P.X.S ]

  February 13, 2022 - 1:46 am

  សួរស្តីបង,តើផ្នែកខាង Graphic design នៅភ្នំពេញមានសាកលវិទ្យាល័យណាខ្លះ?

 • Yi Bory

  February 13, 2022 - 1:46 am

  borythemountain@yahoo.com

 • Yi Bory

  February 13, 2022 - 1:46 am

  ចាប់អារម្មណ៍ប

 • Yi Bory

  February 13, 2022 - 1:46 am

  ចាប់អារម្មណ័

 • TheCGMaker

  February 13, 2022 - 1:46 am

  សម្រាប់ខ្ញុំ អ្វីដែលខ្ញុំស្រឡាញ់នឹងចូលវាមិនលំបាកទេ❤️

 • Pu Thol

  February 13, 2022 - 1:46 am

  ឌីហ្សាញនិងគឺខាងផ្នែកអ្វីខ្លះ?

 • Vii Ravid

  February 13, 2022 - 1:46 am

  ផេកបងឈ្មោះអ្វីដែរ?

 • ven pisith

  February 13, 2022 - 1:46 am

  បងខ្ញុំចង់ចេះណាស់ចូលចិត្តទៀតតែអត់មានអ្នកណែនាំយល់ខ្លះតែឆ្ងល់អត់មានអ្នកត្រូវសួរដើម្បីណែនាំតើបងអាចtrainបានទេ

 • CHEA TOCH

  February 13, 2022 - 1:46 am

  បាទបង អរគុណ

 • Mrr Cheav

  February 13, 2022 - 1:46 am

  បងរៀនឌីហ្សាញ​ បេីរៀននៅសាកលអត់ចេះអង់គ្លេសរៀនកេីតអត់បង

 • konly bosoun

  February 13, 2022 - 1:46 am

  បងចុះបើញុមរៀនGrapic design តែបីកម្មវិធី photoshop lilustrator and corelDraw តើយើងអាចក្លាយជាអ្នកGrapic Desing បានអត់បង????????????????????????????

 • For world

  February 13, 2022 - 1:46 am

  បងរៀនDesign នូវសាលាណាដែរ?

 • Jackkk _DD

  February 13, 2022 - 1:46 am

  Can we become graphic designer without degree brother?

 • Han Sok Lee

  February 13, 2022 - 1:46 am

  បងប្រុសតើការរៀនGrapich Design នឹងមានភាពលំបាកអ្វីខ្លះហើយGrapich Design និង Interior Design ខុសគ្នាដូចម្ដេច? សូមបងជួយណែនាំផង????

 • Kunthea Um

  February 13, 2022 - 1:46 am

  សួស្ដីបង បើយើងចង់រៀន graphic design យើងគួរៀននៅសកលវិទ្យាលយ័ រឺរៀន short course? មួយណាល្អជាង

 • BO

  February 13, 2022 - 1:46 am

  ខ្ញុំចង់រៀន តែខ្សោយ eng

Comments are closed.